obraz grzesznego ciała ● Ezaw sprzedał pierworodztwo ● Amalek nie bał się Boga ● List do Rzymian 7:18; 8:17; 12:2 ● 2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) 17:8-9; 17:16 ● 1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) 25:29-34 ● 4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) 24:20 ● 5 Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) 25:17-19 ● List do Galacjan 5:16-24 ● List do Efezjan 6:10 ● List do Hebrajczyków 7:25 ● 1 List do Koryntian 9:24-27; 11:28-32 ● 2 List do Koryntian 2:14; 5:2 ● Ewangelia Jana 8:36 ● 1 Księga Samuela 15:1-23 ● 2 Księga Samuela 1:6-10 ● 2 List do Tymoteusza 4:7 ● jawne są uczynki ciała ● ciało domaga się natychmiastowego spełnienia swoich pragnień

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: