warsztaty opisowy

Piotr Naza­ruk — dyry­gent, kom­po­zy­tor i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta.

Od 1993 roku jest lide­rem pop-gospelowej for­ma­cji TGD (Trze­cia Godzina Dnia) i współ­twórcą reper­tu­aru tego zespołu. Jest także instruk­to­rem warsz­ta­tów chó­ral­nych, dyry­gent 1000-osobowego chóru Festi­walu Nadziei (War­szawa 2014). Od 1999 roku jest rów­nież wykła­dowcą śpiewu zespo­ło­wego na Wydziale Sztuki Lal­kar­skiej war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatralnej.

Autor aran­ża­cji, pro­wa­dzący zespoły wokalne w kon­cer­tach tele­wi­zyj­nych, współ­pra­cu­jący z Elż­bietą Skręt­kow­ską, Nata­lią Kukul­ską, Ada­mem Sztabą i Zyg­mun­tem Kuklą.

Wie­lo­krot­nie nagra­dzany: festi­wal „Boska Kome­dia” (Kra­ków 2008), „Dwa Teatry” (Sopot 2004, 2008), XIV Edy­cja Kon­kursu na Wysta­wie­nie Pol­skiej Sztuki Współ­cze­snej. Autor muzyki teatralnej.

Jest człon­kiem zespołu Anny Marii Jopek, uczest­ni­kiem nagrań albu­mów z Patem Metheny, Makoto Ozone i Gilem Goldsteinem.

Kamila Pałasz — woka­listka, kom­po­zy­torka, peda­gog.
Jest absol­wentką Wydziału Jazzu i Muzyki Roz­ryw­ko­wej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, spe­cjal­ność woka­li­styka jaz­zowa. Od kilku lat solistka chóru TGD. Jej głos można usły­szeć na pły­tach m.in Grupa Mojego Brata, Krzysz­tof Szczy­puła, KAWA. Jest instruk­torką warsz­ta­tów wokal­nych i gospe­lo­wych. Gościn­nie kon­cer­tuje z wie­loma zespo­łami na tere­nie całego kraju.
Jej cechą jest zara­ża­nie innych entu­zja­zmem i pasją do muzyki.

Chór TGD (Trze­cia Godzina Dnia) — jeden z naj­bar­dziej zna­nych i naj­dłu­żej dzia­ła­ją­cych zespo­łów w Pol­sce wyko­nu­ją­cych muzykę z chrze­ści­jań­skim prze­sła­niem, z któ­rego reper­tu­aru korzy­sta wiele grup muzycz­nych, a „tegie­dowe” psalmy są śpie­wane na spo­tka­niach wspól­not chrze­ści­jań­skich w całym kraju.

Do tej pory zespół nagrał 9 albu­mów, 3 kon­certy tele­wi­zyjne (TVP i Reli­gia TV) i 3 radiowe (PR „Trójka”). Brał udział w wielu festi­wa­lach muzycz­nych (S.O.S, Sopot Festi­val), pro­duk­cjach pły­to­wych i tele­wi­zyj­nych współ­pra­cu­jąc m.in. z : Elż­bietą Skręt­kow­ską, Mie­czy­sła­wem Szcze­śnia­kiem, Gra­żyną Łoba­szew­ską, Ada­mem Sztabą i grupą DeMono. Twór­czość TGD zali­czana jest do nurtu pop-gospel. Nie jest jed­nak próbą kopio­wa­nia muzyki afro­ame­ry­kań­skiej, ale wyni­kiem łącze­nia róż­nych inspi­ra­cji i poszu­ki­wa­nia wła­snego stylu. Dzi­siej­sze brzmie­nie grupy two­rzy dwu­dzie­sto­oso­bowy chór, zespół instru­men­talny i grono soli­stów. Reper­tuar zespołu opiera się na kom­po­zy­cjach dyry­genta – Pio­tra Nazaruka.

TGD to nie tylko zespół muzyczny, ale też wspól­nota, dosyć wyjąt­kowa, ponie­waż two­rzą ja ludzie repre­zen­tu­jący różne wyzna­nia chrze­ści­jań­skie. Kon­certy grupy są nie tyle formą pre­zen­ta­cji arty­stycz­nej, co „ubraną w dźwięki” modlitwą.