Ewangelia Łukasza 1:5-25; 2:25-35; 12:33-37 ● 1 List do Koryntian 13 ● List do Hebrajczyków 11:13 ● człowiek chwiejny w swojej duszy ● dla mnie życiem jest Jezus Chrystus ● posłanie Jana Chrzciciela przed Panem Jezusem ● Księga Izajasza 53 ● cudów Bożych nie da się tłumaczyć na ludzki sposób ● 1 List Jana 3 ● Ewangelia Jana 1:1-5 ● Psalm 22 ● na początku było Słowo ● sprawiedliwy z wiary żyć będzie ● oczekiwanie na przyjście Pana ● ciała wasze są świątynią Ducha Świętego ● przeniósł nas z ciemności do Królestwa Światłości ● List do Efezjan 2:6 ● posadził nas w Okręgach Niebieskich ● u Boga nie ma rzeczy niemożliwych

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: